นิเทศโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

โพสต์6 ก.ย. 2555 16:03โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555   นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ สพม.8  นิเทศเร่งรัดการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จ.ราชบุรี  ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (นางสุทินมา ศรีมหาดไทย /นายชัชวาลย์ สุวรรณเทพ/ นายอรรถสิทธิ พาหาญ/ นายสายันต์ ปานทอง/ นายนเรศ นาคชุมทอง/ นายศุภวิศว์ เจริญชัย/ น.ส.จงรักษ์ โชคถาวร/ น.ส.สุพิศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา/ นางลำเพียร สีสำลี/ นายปรภักร์ วรสหรัตน์/ นายอาคม ขวัญธำรง) ประเด็นการนิเทศ คือ การแจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ซึ่ง สพฐ. จัดสรรให้โรงเรียนละ 10,300 บาท ; การ Update ข้อมูลโรงเรียนใน Website :http://www.labschools.com ; การติดตามการดำเนินงานตาม MOU ของโรงเรียน ; การทบทวนประเด็นการตรวจเยี่ยม ; การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ >> Website :http://sites.google.com/site/labschoolsed8 ; http://sites.google.com/site/sornor8 และกำหนดนิเทศครั้งต่อไป วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555