นิเทศโรงเรียนหนองโพวิทยา

โพสต์30 พ.ย. 2554 19:42โดยนายสุโขทัย ทองกลม


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. คณะศึกษานิเทศก์ สพม. ๘  จำนวน ๔ คน  ศนอารีย์ ทิมเมือง ศน.กันยารัตน์ รัตนชงค์ ศน.ดำรัส อินจันทร์ และ ศน.ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  ได้นิเทศผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองโพวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓  โดยนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินฯ  มีแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน