นิเทศโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

โพสต์30 พ.ย. 2554 19:54โดยนายสุโขทัย ทองกลม


คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ นำโดย นางสาวอารีย์ ทิมเมือง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์  นายดำรัส อินจันทร์  นายทวีพงษ์ ชัยกูล  นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันเพื่อเตรียมพร้อมร้บการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยนิเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปุถัมภ์