นิเทศโรงเรียนช่องพรานวิทยา

โพสต์23 ธ.ค. 2555 03:03โดยนายสุโขทัย ทองกลม

 

นิเทศช่องพราน20ธค55
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   นายดำรัส อินจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นางคนึงนิจ อ่อนกูล รก.รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนได้นำเสนอจุดเด่นของโรงเรียน ได้แก่ คุณภาพของนักเรียนด้านจิตอาสาซึ่งเป็นตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนของชุมชน นอกจากนั้นได้นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นายทวีป แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา  รองผู้อำนวยการ และคณะหัวหน้ากลุ่มงานของโรงเรียนช่องพรานวิทยา