มิติใหม่การนิเทศการศึกษาไทย

โพสต์15 เม.ย. 2554 12:59โดยนายสุโขทัย ทองกลม
กำหนดการ
การประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่และเปิดศูนย์พัฒนาการนิเทศ :
มิติใหม่การนิเทศการศึกษาไทย
1-2 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องจูวิลลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
 
1 พฤษภาคม2554 เวลา 09.00-12.00 น.

กิจกรรม 1

บรรยายและปฏิบัติ : ศึกษานิเทศก์กับการสอนเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย (เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ)

ห้องที่ 1 การสังเกตการสอน โดย Professor Dr.Cristofer Wheeler Michiganstate University U.S.A.
ห้องที่ 2 การตั้งคำถามให้ผู้เรียนคิดหาคำตอบ
โดย รศ.ดร.นพดล เจนอักษร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องที่ 3 การวจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
โดย รศ.ดร.ศิริพันธุ์ สุวรรณบรรคำ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ห้องที่ 4 Lesson Study
โดย ผศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ ผอ.ศูนย์คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมที่ 2

นิทรรศการ

dia_green.gif ผลการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีใกล้บ้าน
dia_green.gif ผลการนิเทศตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
dia_green.gif Best Practice ของ ศึกษานิเทศก์
dia_green.gif ผลงานของสมาพันธ์ศึกษานิเทศก์การมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และ สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ฯลฯ
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.00 - 16.00 น.
กำหนดกิจกรรม 2 กิจกรรม เช่นเดียวกับภาคเช้า
เชิญชวนศึกษานิเทศก์และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม คือ
1. การบรรยายและการปฏิบัติ และกิจกรรม
2. นิทรรศการตามความสนใจ

2 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.00 - 08.20 น. ผู้เข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
เวลา 08.00 - 08.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มาถึงห้องประชุม
เวลา 08.30 - 08.40 น. ชม VTR
เวลา 08.40 - 08.50 น. เลขาธิการ กพฐ. (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์)
กล่าวรายงาน
เวลา 08.50 - 10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)
กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ

เวลา 10.00 - 12.00 น. อภิปรายเรื่อง
"ศูนย์พัฒนาการคนิเทศกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
ผู้อภิปราย
dia_green.gif ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dia_green.gif รศ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
dia_green.gif รศ.ดร.สมพงษ์ จิตต์ระดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
dia_green.gif นายสายัณห์ ผาน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ผู้ดำเนินการอภิปราย
dia_green.gif นายภัทรพล ศิลปาจารย์
dia_green.gif พิธีกร และนักแสดงสถานีโทรทัศน์

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 13.40 น.
dia_green.gif ความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาการนิเทศการศึกษาและการดำเนินการพัฒนาศึกษานิเทศก์
แนวใหม่ 2554
โดย
dia_green.gif ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.เบญจลักษ์ น้ำฟ้า)
dia_green.gif นางจันทร์เพ็ญ พรมจันทร์

เวลา 13.40 - 15.00 น. ประชาพิจารณ์
"ร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาของคณะกรรมการการพัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554" โดย คณะการร่างระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการพัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2554"
dia_green.gif โดย รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์)

Comments