มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดสัมมนาอาจารย์แนะแนว 4 ตุลาคม 2555

โพสต์16 ก.ย. 2555 05:52โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร. จะจัดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ครั้งที่ 8 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 322 อาคารสุโขทัย ชั้น 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับอาจารย์แนะแนว และเพื่อให้อาจารย์แนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน รวมทั้งหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวแก่นักเรียนต่อไป
สำหรับการสัมมนาอาจารย์แนะแนว ครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของอาจารย์แนะแนว" โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฟรี โดยสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2555 ที่งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-7

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 14:20:55 น.


ขอบคุณ