กลุ่มนิเทศฯสพม.๘ ประชุมจัดทำแผนนิเทศ

โพสต์21 พ.ย. 2555 05:16โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ระหว่างวันที ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศ สพม.๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีศึกษานิเทศก์เข้าประชุม  ๑๑ คน
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ๒ รายการ ได้แก่ "สิ่งที่โรงเรียนคาดหวังจากการนิเทศ" วิทยากรคือ นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ "แนวทางนิเทศในศตวรรษที่่ ๒๑" วิทยากรคือ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะเป็นการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศ  และในวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะเป็นการหลอมแผนนิเทศสู่การปฏิบัติ