ข้อมูลสนามสอบ O-Net สพม.8 ปีการศึกษา 2555

โพสต์22 พ.ย. 2555 22:32โดยนายสุโขทัย ทองกลม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้กำหนดสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยแบ่งสนามสอบตามสหวิทยาเขต จำนวน ๒๕ สนามสอบ 

สนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

                

สหวิทยาเขต

สนามสอบ

อำเภอ

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน(คน)

สหวิทยาเขตราชบุรี 1

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 

เมือง

เบญจมราชูทิศ

720

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

162

โสภณศิริราษฎร์

111

แคทรายวิทยา

43

รวม

1,036

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

จอมบึง

คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

328

ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

99

รวม

427

รวมทั้งสิ้น

1,463

สหวิทยาเขตราชบุรี 2

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

เมือง

ราชโบริกานุเคราะห์

608

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

 

ปากท่อ

ปากท่อพิทยาคม

142

วัดสันติการามวิทยา

98

บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

89

รวม

329

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

สวนผึ้ง

สวนผึ้งวิทยา

219

โรงเรียนบ้านคาวิทยา

บ้านคา

บ้านคาวิทยา

152

รวมทั้งสิ้น

1,308

สหวิทยาเขตราชบุรี 3

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

บ้านโป่ง

รัตนราษฎร์บำรุง

524

มัธยมวัดดอนตูม

135

กรับใหญ่ว่องกุสลกิจพิทยาคม

186

หนองปลาหมอพิทยาคม

77

ช่องพรานวิทยา

สอบที่โพธาฯ

รวม

922

โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา

บางแพ

บางแพปฐมวิทยา

248

โพหัก"วงศ์สมบุรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"

60

รวม

308

รวมทั้งสิ้น

1,230

สหวิทยาเขตราชบุรี 4

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

โพธาราม

โพธาวัฒนาเสนี

508

หนองโพวิทยา

79

ท่ามะขามวิทยา

83

ช่องพรานวิทยา

116

รวม

786

โรงเรียนสายธรรมจันทร์

ดำเนินสะดวก

สายธรรมจันทร์

373

ประสาทรัฐประชากิจ

184สหวิทยาเขต

สนามสอบ

อำเภอ

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน(คน)

สหวิทยาเขตราชบุรี 4

โรงเรียนสายธรรมจันทร์

ดำเนินสะดวก

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง

40

เนกขัมวิทยา

59

 

 

รวม

656

รวมทั้งสิ้น

1,442

สหวิทยาเขตเมืองสิงห์

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

 

เมือง

กาญจนานุเคราะห์

618

เทพมงคลรังษี

355

เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

180

รวม

1,153

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ด่านมะขามเตี้ย

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

190

รวม

190

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

พนมทวน

พนมทวนชนูปถัมภ์

193

 

พนมทวนพิทยาคม

55

รวม

248

โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

ศรีสวัสดิ์

ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

66

รวม

66

รวมทั้งสิ้น

1,657

สหวิทยาเขตท่าม่วง

โรงเรียนวิสุทธรังษี

ท่าม่วง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

261

หนองขาวโกวิทพิทยาคม

38

วิสุทธรังษี

565

รวม

864

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

ท่าม่วง

พังตรุราษฎร์รังสรรค์

50

ท่าม่วงราษฎร์บำรุง

436

หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

42

รวม

528

รวมทั้งสิ้น

1,392

สหวิทยาเขตท่ามะกา

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ท่ามะกา

ท่ามะกาวิทยาคม

402

พระแท่นดงรังวิทยาคาร

170

นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

59

ท่ามะกาปุญสิริวิทยา

22

ท่าเรือพิทยาคม

90

รวมทั้งสิ้น

743

สหวิทยาเขตบ่อพลอย

โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

เลาขวัญ

เลาขวัญราษฎร์บำรุง

128

รวม

128

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

บ่อพลอย

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

212

หนองรีประชานิมิต

136

รวม

348สหวิทยาเขต

สนามสอบ

อำเภอ

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน(คน)

สหวิทยาเขตบ่อพลอย

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

ห้วยกระเจา

ห้วยกระเจาพิทยาคม

87

รวม

87

สหวิทยาเขตบ่อพลอย

โรงเรียนประชามงคล

หนองปรือ

ประชามงคล

198

หนองปรือพิทยาคม

42

รวม

240

รวมทั้งสิ้น

803

สหวิทยาเขตแควน้อย

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ไทรโยค

ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

178

รวม

178

ไทรโยคน้อยวิทยา

ไทรโยค

ไทรโยคน้อยวิทยา

72

รวม

72

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

สังขละบุรี

อุดมสิทธิศึกษา

161

รวม

161

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ทองผาภูมิ

ร่มเกล้ากาญจนบุรี

111

ทองผาภูมิวิทยา

123

รวม

234

รวมทั้งสิ้น

645
นำผล o-net ไปใช้