ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม online

โพสต์12 พ.ย. 2555 14:09โดยนายสุโขทัย ทองกลม

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ขอความอนุเคราะห์ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตอบแบบสอบถาม online ที่ www.techno.bopp.go.th/satonline  ตั้งแต่วันที่ ๑ -๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ต่อไป 

                                               คลิก     >> แบบสอบถามผู้บริหาร
                                                          >> แบบสอบถามครู
                                                          >> แบบสอบถามนักเรียน