คุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒

โพสต์14 มิ.ย. 2554 01:46โดยนายสุโขทัย ทองกลม

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศรายชื่อครูผู้สอนดีเด่นให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” และเกียรติบัตร ประจำปี ๒๕๕๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ ทุก ๆ ท่าน โดยเฉพาะคุณครูโรงเรียนในสังกัด สพม. ๘ จำนวน ๑๐ ราย ได้แก่ นางบุญนาค  หอมไม่รู้วาย นางละเมียด  สันทัด นางสะอิ้ง  ผกาแก้ว  นายธนัช  วงศ์สกุล  นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง  นางสาวณัฐนันท์ สีบุญเรือง  นางจิราภรณ์ ภานุพินทุ  นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ  นางนิภาพร ประชากุลและนางบุษราภรณ์ กล่อมจิตต์

ข่าวโดย ศน.อารีย์  ทิมเมือง

ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

นางบุญนาค  หอมไม่รู้วาย

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น

 

 

นางละเมียด  สันทัด

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)

 

 

นางสาวสะอิ้ง  ผกาแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ  

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

ครูผู้สอน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น

 

 

นายธนัช  วงศ์สกุล

ครู

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น

 

 

นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง

ครู

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษา และพละศึกษาดีเด่น

 

 

นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง

ครู

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น

 

 

นางจิราภรณ์  ภานุพินทุ

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ดีเด่น

 

 

นางนาคน้อย  บุตรประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น

 

 

นางนิภาพร  ประชากุล

ครู

โรงเรียนวิสุทธรังษี

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ดีเด่น

 

๑๐

 

นางบุษราภรณ์  กล่อมจิตต์

ครูชำนาญการ

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Comments