โครงการ"Microsoft IT Youth Challenge ๒๐๑๓" และ "Thailand Innovative Teachers Leaddrship Awards ๒๐๑๓"

โพสต์12 ก.ย. 2555 01:56โดยนายสุโขทัย ทองกลม
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการ "Microsoft IT Youth Challenge ๒๐๑๓" และโครงการ "Thailand Innovative Teachers Leadership Awards ๒๐๑๓" ขึ้น เป็นปีที่ ๙ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเยาวชน โรงเรียน และชุมชน สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศผ่านการเรียนรู้ของเยาวชน และสนับสนุนให้ครูในระดับประถมศึกษาและครูระดับมัธยมศึกษา ทุกกลุ่มสาระวิชา นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยให้ครูและนักเรียนที่สนใจในโครงการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียด ลงทะเบียน และจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไปที่ www.pil.in.th โปรแกรม "สำหรับนักเรียน" และโปรแกรม "สำหรับครู" ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕