การประกวดผลงาน Animation “สร้างสรรค์สื่อ เพื่อเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ”

โพสต์29 ก.ย. 2555 05:22โดยนายสุโขทัย ทองกลม
กลุ่มพัฒนาการรณรงค์ด้านสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดประกวดผลงาน Animation "สร้างสรรค์สื่อ เพื่อเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ" หัวข้อ"Healthy young Gen เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" 
กติกาและเงื่อนไข
1. ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 3 คน แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
2. รายละเอียดของผลงาน
2.1 เป็นผลงาน Animation ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคภายใต้หัวข้อ “Healthy young Gen เยาวชน
รุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ” โดยสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ตามความเหมาะสม ความยาว 3-5 นาที เป็นไฟล์นามสกุล AVI หรือ MPEG ความละเอียด 720 X 480 หรือ 640 X 480
2.2 credit ท้ายผลงานต้องมี logo กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ logo สุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ที่ www.hed.go.th
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนำ     เผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้ง Internet) และไม่เคยได้รับรางวัลการประกวด Animation จากที่ใดมาก่อน
วิธีการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานในรูปแบบ CD/DVD พร้อมใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล (ถ้าเป็นนักเรียนระบุชื่อสถานศึกษา และจังหวัด) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ และ e-mail
2. ส่งทางไปรษณีย์ ที่ กลุ่มพัฒนาการรณรงค์ด้านสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยจะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ
ปิดรับผลงาน ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผล ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ทาง www.hed.go.th.
รับรางวัล ในเวทีวิชาการ เดือนธันวาคม 2555 (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

สิ่งที่แนบมาด้วย