การประชุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห์

โพสต์5 ธ.ค. 2555 22:25โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ นายขนาน ชิตณรงค์ นายกสิณ พงษ์พิทักษ์ นางสุภาพ สิทธิสังข์ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์และนางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ ประชุมให้ข้อมูลงานวิจัยการศึกษาความต้องการการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองสิงห์จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เทพมงคลรังษี เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์พิทยาคม  ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวนพิทยาคม และศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
Comments