การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์13 ก.ย. 2555 15:55โดยนายสุโขทัย ทองกลม

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่  โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมุ่งพัฒนาให้ศึกษานิเทศก์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมการนิเทศที่เหมาะสม ได้มาตรฐานสามารถดำเนินการนิเทศได้อย่างเป็นระบบโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการนิเทศที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และกำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ใน ๔ ภูมิภาค เฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก