การประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) : Wikispaces

โพสต์2 มิ.ย. 2554 16:48โดยนายสุโขทัย ทองกลม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) : Wikispaces เพื่อให้ครู นักเรียน ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ให้เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ จำนวน 4 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 วันที่ 8–10 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
รุ่นที่ 2 วันที่ 22–24 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
รุ่นที่ 3 วันที่ 29–31 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
รุ่นที่ 4 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

คุณสมบัติของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ
1. สนใจที่จะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการจัดการเรียนรู้
2. สามารถใช้งาน Internet เบื้องต้น เช่น การรับส่ง e –Mail การสืบค้นข้อมูล
3. สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลาตามตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ


สิ่งที่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ ต้องเตรียมการ 
1. สมัครสมาชิก Gmail และเตรียม Username, Password สำหรับพร้อมใช้ในวันประชุมปฏิบัติการ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ที่เป็น File digital
3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพถ่ายผลงานนักเรียน ฯลฯ
ที่เป็น File digital ใช้สำหรับประกอบการสร้าง Website, Page, Spaces (เท่าที่สะดวก)

บัญชีผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ

รุ่นที่ 1 : วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2554  ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
จำนวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวนผู้เข้าอบรม 39 คน
                         

ที่

โรงเรียน

1

ร.ร. เบญจมราชูทิศราชบุรี

2

ร.ร. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

3

ร.ร. แคทรายวิทยา

4

ร.ร. คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

5

ร.ร. ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

6

ร.ร. โสภณศิริราษฎร์

7

ร.ร. ราชโบริกานุเคราะห์

8

ร.ร. ปากท่อพิทยาคม

9

ร.ร. วัดสันติการามวิทยา

10

ร.ร. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

11

ร.ร. สวนผึ้งวิทยา

12

ร.ร. บ้านคาวิทยา

13

ร.ร. โพธาวัฒนาเสนี


รุ่นที่ 2 : วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2554  ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
จำนวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวนผู้เข้าอบรม 39 คน

ที่

โรงเรียน

1

ร.ร. รัตนราษฎร์บำรุง

2

ร.ร. มัธยมวัดดอนตูม

3

ร.ร. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

4

ร.ร. หนองปลาหมอพิทยาคม

5

ร.ร. ช่องพรานวิทยา

6

ร.ร. บางแพปฐมพิทยา

7

ร.ร. โพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

8

ร.ร. หนองโพวิทยา

9

ร.ร. ท่ามะขามวิทยา

10

ร.ร. สายธรรมจันทร์

11

ร.ร. ประสาทรัฐประชากิจ

12

ร.ร. เตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง

13

ร.ร. เนกขัมวิทยา


รุ่นที่ 3 : วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
จำนวน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวนผู้เข้าอบรม 45 คน

ที่

โรงเรียน

1

กาญจนานุเคราะห์

2

เทพมงคลรังษี

3

เทพศิรินทร์ลาดหญ้า

4

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

5

พนมทวนชนูปถัมภ์

6

พนมทวนพิทยาคม“สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์

7

ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

8

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

9

วิสุทธรังษี

10

ท่าม่วงราษฎร์บำรุง

11

หนองขาวโกวิทพิทยาคม

12

หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

13

พังตรุราษฎร์รังสรรค์

14

ท่ามะกาวิทยาคม

15

พระแท่นดงรังวิทยาคาร


รุ่นที่ 4 : วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2554  ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
จำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวนผู้เข้าอบรม 48 คน

ที่

โรงเรียน

1

ท่าเรือพิทยาคม

2

นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

3

ท่ามะกาปุญสิริวิทยา

4

ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

5

ทองผาภูมิวิทยา

6

ไทรโยคน้อยวิทยา

7

ร่มเกล้า กาญจนบุรี

8

อุดมสิทธิศึกษา

9

เลาขวัญราษฎร์บำรุง

10

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

11

ประชามงคล

12

หนองปรือพิทยาคม

13

หนองรีประชานิมิต

14

ห้วยกระเจาพิทยาคม

15

*ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน

16

*สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

Ċ
นายสุโขทัย ทองกลม,
30 ม.ค. 2560 00:25
Comments