ด่วน ! หนังสือแจ้งประชุมวิชาการ 1-2 พฤษภาคม 2554

โพสต์24 เม.ย. 2554 02:21โดยนายสุโขทัย ทองกลม
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่เพื่อเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
1. ให้ ศน.ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียน (แบบที่กำหนดให้ลงลายมือชื่อ) ให้เรียบร้อย และนำไปส่งที่จุดรับรายงานตัว
2. เพื่อความเรียบร้อยในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการแต่ละห้องสัมมนา ซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณ การจัดที่พักขอให้ทุกเขตยืนยันจำนวนผู้เข้าประชุม แยกชาย- หญิง ตามแบบลงทะเบียนดังแนบ ให้ชัดเจน โดยส่ง 2 ทางคือ โทรสาร หมายเลข 02-280-2847 , 02-280-2875, 02-628-5337 และ ส่งทาง e-mail : center@supervisorycenter.net
Comments