นิเทศ โรงเรียนในฝันตามพันธสัญญา (ครั้งที่ ๒) โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

โพสต์25 ก.ย. 2555 20:01โดยนายสุโขทัย ทองกลม


วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้นิเทศ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานโรงเรียนในฝันของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ซึ่่งเป็นการนิเทศ ติดตาม ตามพันธสัญญาเป็นครั้งที่ ๒  ได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม พร้อมทบทวนประเด็นการตรวจเยี่ยมและร่วมวางแผนเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน การนิเทศครั้งนี้ได้เน้นในเรื่องห้องสมุด  และเรื่อง ICT โดยนิเทศเจาะลึกในเรื่องห้องสมุดทั้งทางด้านกายภาพ ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด รวมถึงการนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด  สำหรับเรื่อง ICT ได้นิเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างเสริมประสบการณ์แก่ผู้เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมถึงการให้บริการระบบ ICT หรือระบบเครือข่ายแก่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ , การนำ ICT  ใช้ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ , การนำเสนองานโดย ICT เป็นต้น    การนิเทศครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการ อภิรักษ์ ชุติมาศ  และได้รับความร่วมมือในการนิเทศจาก นางสาวแสงเดือน วินทะไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางพัทธ์ธิรา พุทธิมาโน  นางจิรา ศรีนวล  และนางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ  คณะครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  ซึ่งมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีการวางแผนเพื่อจัดเตรียมกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนไว้แล้ว

slide mou ท่าเรือ