รับสมัครครูเข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) : Wikispaces

โพสต์15 มิ.ย. 2555 18:21โดยนายสุโขทัย ทองกลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) : Wikispaces เพื่อให้ครู นักเรียน ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ให้เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 สำหรับครูโรงเรียนสังกัด สพม.8 จังหวัดราชบุรี จำนวน 45 คน  วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2555         ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
รุ่นที่ 2 สำหรับครูโรงเรียนสังกัด สพม.8 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 45 คน วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2555     ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

คุณสมบัติของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ
1. สนใจที่จะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการจัดการเรียนรู้
2. สามารถใช้งาน Internet เบื้องต้น เช่น การรับส่ง e –Mail การสืบค้นข้อมูล
3. ***สามารถเข้าประชุมปฏิบัติการได้เต็มเวลาตามตารางการประชุม
4. ไม่เคยเข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Wikispaces

สิ่งที่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ ต้องเตรียมการ
1. สมัครสมาชิก Gmail และเตรียม Username, Password พร้อมใช้ในวันประชุมปฏิบัติการ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ที่เป็น File digital
3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพถ่ายผลงานนักเรียน ฯลฯ ที่เป็น File digital ใช้สำหรับประกอบการสร้าง Website, Page, Spaces (เท่าที่สะดวก)

ส่งแบบสมัครไปทาง e – Mail ที่ naipagorn@hotmail.com ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555