ผลการประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์11 มี.ค. 2555 23:34โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ผลการประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
 วันศุกร์ที่  ๙   มีนาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนหนองโพวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓ (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)  เข้ารับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) โดยมี นายธวัชชัย พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ เป็น ประธานการประเมิน คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนกลาง ได้แก่ ดร.ศักดิ์สิน ช่องดารากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Roving Team ได้แก่ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.ราชบุรี เขต ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสถาพร อภิวังโสกุล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และนายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผอ.โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการสังกัด สพม.๘ ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการ สพม.๘ นายพรสมบัติ คำตรง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ  สพม.๘ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม. ๘  และนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ ผลการประเมิน “ผ่าน” คณะกรรมการได้มอบป้ายรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน และประกาศให้โรงเรียนหนองโพวิทยาเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน