ข่าว ศน.สพม.8

นิเทศติดตามสหวิทยาเขตพลอยไพลิน

โพสต์24 ธ.ค. 2555 18:27โดยนายสุโขทัย ทองกลม


นิเทศติดตามเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ประกอบด้วยโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก หนองรีประชานิมิตร หนองปรือพิทยาคม ประชามงคล เลาขวัญราษฎร์บำรุงและห้วยกระเจาพิทยาคม : โดยศูนย์ประสานงาน สพม.8 เขต ๘ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำโครงการวิจัย “การศึกษาความต้องการการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนฯ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศและนำผลไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียน โดย นายขนาน ชิตณรงค์ นายกสิณ พงษ์พิทักษ์  และนางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.8


การรับฟังผลการประเมินด้วยวาจาจากสมศ.

โพสต์23 ธ.ค. 2555 20:40โดยนายสุโขทัย ทองกลมวันที่ 19 ธันวาคม 2555 นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.8 เข้ารับฟังผลการประเมินด้วยวาจา จาก สมศ. ในวันสุดท้ายของการประเมิน ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีนิเทศโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

โพสต์23 ธ.ค. 2555 03:06โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นิเทศ ร.ร.หนองปลาหมอ 20 ธค 55
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.   คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ นำโดย นายดำรัส อินจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  นางคนึงนิจ อ่อนกูล รก.รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  ณ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นายวรรณชัย รังษี  ผอ.โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกาญจนา อาจมังกร   และคณะหัวหน้ากลุ่มงานของโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน 

นิเทศโรงเรียนช่องพรานวิทยา

โพสต์23 ธ.ค. 2555 03:03โดยนายสุโขทัย ทองกลม

 

นิเทศช่องพราน20ธค55
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   นายดำรัส อินจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นางคนึงนิจ อ่อนกูล รก.รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนได้นำเสนอจุดเด่นของโรงเรียน ได้แก่ คุณภาพของนักเรียนด้านจิตอาสาซึ่งเป็นตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนของชุมชน นอกจากนั้นได้นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นายทวีป แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา  รองผู้อำนวยการ และคณะหัวหน้ากลุ่มงานของโรงเรียนช่องพรานวิทยา  

นิเทศติดตามสหวิทยาเขตแควน้อย

โพสต์22 ธ.ค. 2555 15:09โดยนายสุโขทัย ทองกลมนิเทศติดตามเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสหวิทยาเขตแควน้อย ประกอบด้วยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ไทรโยคน้อยวิทยา สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ร่มเกล้ากาญจนบุรี ทองผาภูมิวิทยาและอุดมสิทธิศึกษา : โดยศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำโครงการวิจัย “การศึกษาความต้องการการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนฯ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศและนำผลไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โดย นายขนาย ชิตณรงค์ นายกสิณ ชิตณรงค์ นางสุภาพ สิทธิสังข์ และนางสุวิไล จันสนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.8

นิเทศท่ามะขามวิทยา

โพสต์19 ธ.ค. 2555 04:18โดยนายสุโขทัย ทองกลม


วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.   นายดำรัส อินจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นางคนึงนิจ อ่อนกูล รก.รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นายภัทร ผ่องราษี  ผอ.โรงเรียนท่ามะขามวิทยา  และคณะหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คน ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนได้นำเสนอจุดเด่นของโรงเรียน ได้แก่ คุณภาพของครู คุณภาพของนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนของชุมชน นอกจากนั้นได้นำเสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียน ได้แก่ การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ การพัฒนาห้อง e-Learning


นิเทศมัธยมวัดดอนตูม

โพสต์19 ธ.ค. 2555 04:05โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ นำโดยนายดำรัส อินจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศ สพม.๘ ร่วมด้วยนายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมและคณะหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนได้นำเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน การพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการกิจกรรม จนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมดีเด่น ๒๕๕๔ผู้เข้าแข่งขันงานระดับชาติ ต้องทำอย่างไร

โพสต์18 ธ.ค. 2555 01:08โดยนายสุโขทัย ทองกลม


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครบ ทุกภาคแล้ว ทางคณะทำงานจะตัดรายชื่อนักเรียนและครูที่มีผลการแข่งขัน อันดับที่ 1-3 เข้าโปรแกรมระดับชาติ โดยอัตโนมัติ โดยให้แต่ละโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ตรวสอบรายชื่อได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไปในเว็บไซต์ www.sillapa.net   โดยจะอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด username password สามารถนำมาใช้ในระดับชาติเพื่อการตรวจสอบและพิมพ์บัตร   ต่อไป

การประชุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห์

โพสต์5 ธ.ค. 2555 22:25โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ นายขนาน ชิตณรงค์ นายกสิณ พงษ์พิทักษ์ นางสุภาพ สิทธิสังข์ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์และนางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ ประชุมให้ข้อมูลงานวิจัยการศึกษาความต้องการการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองสิงห์จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เทพมงคลรังษี เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์พิทยาคม  ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พนมทวนชนูปถัมภ์ พนมทวนพิทยาคม และศึกษาสงเคราะห์พนมทวน

การรับฟังผลการประเมินด้วยวาจา จากสมศ.

โพสต์5 ธ.ค. 2555 21:58โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางสุภาพ สิทธิสังข์ นางสุวิไล จันทร์สนอง นางสาวสายใจ บริสุทธิ์            และนายกสิณ พงษ์พิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.8  เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินด้วยวาจาจากสมศ.            ของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

1-10 of 92