อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์6 มี.ค. 2556 06:15โดยนายสุโขทัย ทองกลม
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษกา เขต ๘ โดยกลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมเบญจพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรม เป็นบุคลากรสังกัด สพม.๘ จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์  บุคลากรสังกัด สพม. ๑๐ (จังหวัดเพชรบุรี)  จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบฯ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ และบุคลากรสังกัด สพม. ๑๑ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน ๑๖ คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์ วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๘ (ในส่วนของบุคลากรสังกัด สพม.๘) วิทยากรโดยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ ประกอบด้วย นายดำรัส อินจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  นางคนึงนิจ อ่อนกูล และนางสาวดวงแข จงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.