อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว : การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ

โพสต์11 พ.ค. 2557 21:42โดยนายสุโขทัย ทองกลมวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว : การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดขึ้นเป็นจุดที่ ๔ (ภาคกลาง) ในระหว่างวันที่ ๕ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  สำหรับสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาในภาคกลาง จำนวน ๖๑ เขต ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคกลาง จำนวน ๔๙ เขต และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคกลาง จำนวน  ๑๒ เขต ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๒ คน ประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ละ ๒ คน คือ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว จำนวน ๑ คน และครูแนะแนว จากสถานศึกษาที่สำนักงานเขต พืั้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกให้เป็นศุนย์แนะแนวประจำเขตพื้ันที่การศึกษานั้น จำนวน ๑ คน
                    สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่  นางอำพร คงสุคนธ์ ครูแนะแนวโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ 


Comments