อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร์

โพสต์15 พ.ค. 2557 00:03โดยนายสุโขทัย ทองกลม

กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและ   ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร์" ให้กับครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้        มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย         ๒) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี คณะวิทยากร ประกอบด้วย นางอรณิชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ดร.จิรวรรณ   นาคพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต   ๘ได้แก่ นางสุวิไล จันทร์สนอง  นางสาวดวงแข จงเจริญ  นายกสิณ พงษ์พิทักษ์ นางสุภาพ สิทธิสังข์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง