วัดสันติการามวิทยา ต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์31 ม.ค. 2556 03:41โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ดร.
ธวัชชัย พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๔  ประธาน
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน พร้อมด้วย นายสถาพร อภิวังโสกุล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสงัด ภูบาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน คณะที่ ๒๒ /คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับ
เขตตรวจราชการ Roving Team คณะที่ ๓๔ 
และคณะกรรมการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 
ผู้อำนวยการ สพม.๘ นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการ สพม.๘ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ Roving Team คณะที่ ๓๗

ได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วันพฤหัสบดีที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

คณะนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน นำโดย นางจันทรา เรือนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 
ได้จัดกิจกรรมแสดงผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจำอำเภอสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน

                                         ผลการตรวจเยี่ยม    ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน