ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

โพสต์2 ก.พ. 2556 02:58โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ได้   ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ดังนี้ 
จังหวัดราชบุรี ๑. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.๘ , นายดำรัส อินจันทร์ , นางชนิดาภา เดชคลัง และนางวาสนา ป้อมปราณี ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และโรงเรียนปากท่อพิทยาคม  ๒.นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รอง ผอ.สพม.๘,  นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและโรงเรียนบ้านคาวิทยา ๓.นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รอง ผอ.สพม.๘, นางกันยารัตน์ รัตนชงค์, นางสาวพัฒน์สรณ์ แยกผิวผ่อง และนางศุภร เสาวัง ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง และโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์          ๔.นางคนึงนิจ อ่อนกูล, นายสมพงษ์ ตำนานทองและนายภูวนาถ คงประพันธ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสายธรรมจันทร์ และโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี ๑.นางสุวิไล จันทร์สนอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม และโรงเรียนไทรโยค     มณีกาญจน์วิทยา  ๒.นายขนาน ชิตณรงค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนหนองรีประชานิมิต โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ๓.นางสาวดวงแข จงเจริญ และนางสาวสายใจ บริสุทธิ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง และโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  ๔.นางสุภาพ สิทธิสังข์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  ๕.นายกสิณ พงษ์พิทักษ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม และโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์