ท่าเรือพิทยาคม ต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์29 ม.ค. 2556 14:27โดยนายสุโขทัย ทองกลม
คณะนักเรียน ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน (นายอภิรักษ์ ชุติมาศ) คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
นักเรียน  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖  โดย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๔ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่  นางปราณี ป้านนาค  นายศุภชาติ ถนอมมิตร  และนายขนาน ชิตณรงค์ 

และคณะกรรมการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘ 
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการ สพม.๘ นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการ สพม.๘ 
นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ Roving 
Team คณะที่ ๓๗

                                          ผลการตรวจเยี่ยม ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน

ผลประเมิน-ท่าเรือพิทยาคม