เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น

โพสต์16 เม.ย. 2556 17:03โดยนายสุโขทัย ทองกลม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ได้รับการคัดเลือกเป็นห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจำปี ๒๕๕๕ ของสมาคมห้องสมุด แห่งประเทศไทยฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์มอบโล่รางวัลห้องสมุดดีเด่น ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร