สื่อการจัดการเรียนรู้ “เงินทอง ของมีค่า”

โพสต์28 พ.ค. 2556 01:02โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำสื่อการจัดการเรียนรู้ชุด “เงินทอง ของมีค่า” เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนด้านการออมและการบริหารการเงินส่วนบุคคลสำหรับเยาวชน โดยมอบซีดีรอม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ ชุด และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ ชุด รวม ๒ ชุด สำหรับทุกโรงเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอให้โรงเรียนรับซีดีรอมดังกล่าวได้ที่ช่องรับจดหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มตอบรับชุดสื่อและ แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร “เงินทอง ของมีค่า” ส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
สำหรับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี รับสื่อดังกล่าวได้ที่ สถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ โรงแรมมนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖