นิเทศ ติดตามโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

โพสต์5 ธ.ค. 2556 18:00โดยนายสุโขทัย ทองกลม


วันที่ 3 ธันวาคม 2556 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี ได้ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง โดยมี นายวีรพล มณีพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องประชุมเล็ก ในประเด็นต่อไปนี้
1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา
2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2557
3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(ASEAN Study)

7. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
9. การจัดการเรียนร่วม
10. การนิเทศภายใน 
11. โรงเรียนวิถีพุทธ