สพฐ. จะจัดการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา

โพสต์9 พ.ค. 2556 19:49โดยนายสุโขทัย ทองกลม
สพฐ. จะจัดการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ใน 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ของนักเรียน การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษของนักเรียน และการประกวดนวัตกรรมสำหรับครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์

รายละเอียดการจัดการแข่งขัน ตาม Link ดังนี้

หนังสือแจ้ง สพป. : https://docs.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbLUxBaHR4RXYzbGs/edit

หนังสือแจ้ง สพม. :https://docs.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbMWpaUW1mblJxWms/edit   

ร่างเอกสารการจัดการประกวดแข่งขัน :https://docs.google.com/file/d/0B6zrobDu7fHbQ3R5YjNQdHdDQVU/edit