สพม.8 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านประเมินสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์1 พ.ย. 2556 01:57โดยนายสุโขทัย ทองกลม


วันที่ 22 ตุลาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ประกาศผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 มีรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงฯ ของ สพม. 8 จำนวน 12 แห่ง คือ 

1. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์   2. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
3. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  4. โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
5. โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  6. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
7. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 8. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
9. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  10. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
11. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม  12. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี


โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบฯ ของ สพม. 8 จำนวน 5 แห่ง คือ 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง       2. โรงเรียนประชามงคล
3. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  4. โรงเรียนสายธรรมจันทร์  5. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม