สพม.๘ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

โพสต์20 พ.ค. 2556 20:57โดยนายสุโขทัย ทองกลม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย ให้กับครูผู้สอนคณิตศาตร์ สังกัด สพม.๘ โรงเรียนละ ๒ คน ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร ๓  ห้อง ๓๒๘  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี  โดยมี นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และคณะ พร้อมด้วย  นางสาววัฒนศิริ ชมหมู่ ครูแกนนำการสร้างวัฒนธรรมวิจัยโรงเรียนช่องพรานวิทยา จ.ราชบุรี  นางสายจิตร ดวงจันทร์ ครูแกนนำการสร้างวัฒนธรรมวิจัยโรงเรียนช่องพรานวิทยา จ.ราชบุรี นางยุวดี วงษ์น้อย ครูแกนนำการสร้างวัฒนธรรมวิจัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นางสาวสิริอาภา ห่วงทอง ครูแกนนำการสร้างวัฒนธรรมวิจัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เป็นวิทยากร