สพม.๘ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม (รุ่น ๓)"

โพสต์20 พ.ค. 2556 21:41โดยนายสุโขทัย ทองกลม
กลุ่มงานวิจัย พัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม (รุ่น ๓)" ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.๘ จำนวน ๙ โรงเรียน  ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องเบญจพล อาคาร ๕ ชั้น ๓  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้ ๑. ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ๒.ร.ร.บ้านคาวิทยา ๓.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ๔.ร.ร.เนกขัมวิทยา และโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕ โรงเรียน ดังนี้ ๑.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม ๒.ร.ร.วิสุทธรังษี ๓.ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ๔.ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ๕.ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง  โดยมีผุ้เข้าร่วมประชุม โรงเรียนละ ๔ คน  ทั้งนี้  ทางโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่ นางคนึงนิจ อ่อนกูล โทร. 032-327 443  ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖