โสภณศิริราษฎร์ร่วมประชุม"ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน"

โพสต์21 พ.ค. 2556 00:46โดยนายสุโขทัย ทองกลม


วันที่  ๒๐ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต "ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน" ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  นำคณะโดย ผอ.ณรงค์  สุทธิวิรัช  ร่วมด้วยคณะครู ได้แก่ อ.สัญญา  สุขพิศาล  อ.อัญชลี  สิงห์โต อ.พรจิตต์  ทองดี และนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์  สพม.๘