โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาค

โพสต์18 ก.ย. 2556 14:45โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี คณะนักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ได้รับ
รางวัลชนะเลิศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาคได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ 

1. สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2. กล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
3. กล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

คณะนักเรียนดังกล่าว ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. กล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
    รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
    รับโล่ประทาน จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราช สกลมหาสังฆปริณายก
3. กล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชมเชย 
    รับโล่ชมเชย จาก พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 

ทีม 1 กล่าวคำอาราธนาและคำถวายทานในพุทธศาสนาพิธี ระดับ ม.ต้น
1. เด็กหญิง พรทิพย์ ยิ่งยวด 
2. เด็กหญิง กมลพร บัวงาม 
3 .เด็กหญิง สรัญญา แก่นจันทร์ 
4. เด็กหญิง ศยามล ศรีจันทร์เทพ 
5. เด็กหญิง ทิพฤทัย ช่างเหล็ก 
6. เด็กหญิง สุทธิดา กันบาง 
7. เด็กหญิง พลอย บุญก่อสร้าง 
ทีม 2 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและอาราธนาธรรม 
1. เด็กหญิง พรทิพย์ ยิ่งยวด 
2. เด็กหญิง กมลพร บัวงาม 
3 .เด็กหญิง สรัญญา แก่นจันทร์ 
4. เด็กหญิง ศยามล ศรีจันทร์เทพ 
5. เด็กหญิง ทิพฤทัย ช่างเหล็ก 
6. เด็กหญิง สุทธิดา กันบาง 
7. เด็กหญิง พลอย บุญก่อสร้าง 
8. เด็กหญิง สิริมาส บุญเกตุ 
9. เด็กหญิง วนิชา เขียวชม
ทีม 3-4 สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และกล่าคำอาราธนา และคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นางสาว การะเกด ภู่ถาวร 
2. นางสาว สุนิษา พุ่มเลิศ 
3. นางสาว สิริกมล เขียวอร่าม 
4. นางสาว สุมณฑา พิมพ์ดี 
5. นางสาวสุมลทิพย์ พิมพ์ดี 
6. นางสาว วริณดา พุ่มฉายา 
7. นางสาว สุภาภรณ์ ชุ่มจันทร์ 
8. นางสาว วนิดา คำนึงสุข 
9. นางสาว วิภาภรณ์ โคฮุดเผยแพร่เมื่อ 31 ก.ค. 2013

นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ณ ศาลาสุวรรณบรรพต วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

นางสาวสุนิษา พ่มเลิศ
นางสาวสุมณฑา พิมพ์ดี
นางสาวสุมลทิพย์ พิมพ์ดี
นางสาวสิริกมล เขียวอร่าม
เด็กหญิงกมลพล บัวงาม