โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมดำเนินการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

โพสต์4 มิ.ย. 2557 17:15โดยนายสุโขทัย ทองกลม

โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน  ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้านอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เนื่องจากมีเด็กและเยาวชนที่ ด้อยโอกาสส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการศึกษาระดับสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพราะด้วยสาเหตุหลายประการ อาทิ ลักษณะภูมิประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ลักษณะพิเศษเป็นภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ถูกคั่นกลางด้วย อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีความกันดาร ห่างไกล การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก มีความจำกัดในเรื่องปัจจัย  พื้นฐานด้านสาธารณูปโภค พื้นที่บางแห่งยังไม่มีไฟฟ้า โทรศัพท์ เศรษฐกิจชุมชนยากจน การให้บริการทางการศึกษาจำกัดอยู่ในโรงเรียน ไม่มีสถานศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายให้บริการในพื้นที่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมในอนาคต  ดังนั้นทางโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมจึงประสานกับหน่วยงานทางอาชีวศึกษาคือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี และภาคเอกชนคือบริษัทเจียไต๋ จำกัด ร่วมจัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพด้านการเกษตรในระดับประกาศนียบัตร       ชั้นสูง(ปวส.)ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


Comments