โรงเรียนขนาดเล็ก สพม.๘ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์14 ม.ค. 2557 20:01โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ มกราคม ๒๕๕๗   ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดำเนินกิจกรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.๘ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแคทรายวิทยา โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม โรงเรียนหนองโพวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา และโรงเรียนท่ามะขามวิทยา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๓๑๘ คน 

ในวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  จะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๙๕ คน 

Comments