โรงเรียนหนองโพวิทยา อบรมการจัดทำสื่ออิเล็คทรอนิกส์

โพสต์16 ต.ค. 2556 00:27โดยนายสุโขทัย ทองกลม
การใช้โปรแกรมศูนย์สื่อฯ

นายสรรเสริญ ขวัญดี
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดอบรม เรื่องการจัดทำสื่ออิเล็คทรอนิกส์  ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองโพวิทยา โดยมี นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.อารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นวิทยากร  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองโพวิทยา ในวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.