โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

โพสต์16 ต.ค. 2556 00:32โดยนายสุโขทัย ทองกลม
อบรมการจัดทำสื่ออิเล็คทรอนิกส์

นายเฉลา พวงมาลัย 
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ทุกคน ได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมกิจ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ในวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วิทยากรโดย นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.อารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘