รายชื่อสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพม.๘

โพสต์26 ก.พ. 2556 01:16โดยนายสุโขทัย ทองกลม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ กำหนดเป้าหมายให้มีสถานศึกษาพอเพียงเพิ่มขึ้น จำนวน ๙,๙๙๙ แห่ง ในระยะเวลา ๓ ปี โดยเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ร้อยละ ๓๐ ของจำนวนสถานศึกษาทั้งหมด ในเขตพื้นที่ การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด

สำหรับรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาประกาศรับรอง ให้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มีดังนี้สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๕ แห่ง

๑. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
๒. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
๓. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 
๔. โรงเรียนหนองโพวิทยา 
๕. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 

สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  จำนวน ๑๐ แห่ง

๑. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
๒. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
๓. โรงเรียนประชามงคล 
๔. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
๕. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
๖. โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 
๗. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
๘. โรงเรียนสันติการามวิทยา 
๙. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
๑๐.โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 

สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ แห่ง

๑. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง

หมายเหตุ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สพม.๘ กำหนดเป้าหมายประเมินฯ อีก ๑๕ โรงเรียน ซึ่งขณะนี้(๑๒ ก.พ.๕๖) มีโรงเรียน ในสังกัดสมัคร
เข้ารับการประเมินฯ แล้ว จำนวน ๑๓ แห่ง คือ

๑. โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 
๒. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
๓. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
๔. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
๕. โรงเรียนสายธรรมจันทร์
๖. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 
๗. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
๘.โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
๙. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
๑๐. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง 
๑๑. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยา 
๑๒. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
๑๓. โรงเรียนเทพมงคลรังษี