รับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา (โรงเรียนเนกขัมวิทยา)

โพสต์26 ก.พ. 2557 07:09โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ร.ร.เนกขัมวิทยา ฟังประเมินด้วยวาจารอบสาม

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ช่วงการประเมินระยะที่ ๒  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเกษม อีวาลูชั่น  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.   คณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน ประกอบด้วยนางธัญญา แก้วศรีหาวงษ์  นางลักษิกาพร รมยะสมิต และนางกฤติยา มหาชนะวงศ์ ผู้เข้าร่วมรับฟังผลการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๔ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู จำนวน ๑๗ คน คณะนักเรียน จำนวน ๓ คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๒ คน ผู้ประเมินได้แจ้งสิ่งที่ค้นพบเป็นรายตัวบ่งชี้ ทั้ง ๑๒ ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป