ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โพสต์25 พ.ค. 2557 07:16โดยนายสุโขทัย ทองกลม

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ลงนามโดย นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสรณ์สิริ อุทัยเกษม นักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  นางสาวมณีรัตน์ อินทประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  นางสาวฟ้า สุวรรณเหม นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนดูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นางสาวศศิมาภรณ์ เครือละม้าย นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ เด็กชายบัณฑิต ตระกูลรุ่งเรือง นักเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชมเชยในการการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนขนาดกลาง นอกจากนี้ มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖