ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๖ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

โพสต์21 มี.ค. 2557 01:49โดยนายสุโขทัย ทองกลม

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นำโดย นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ และทีมงาน จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๖ ภาคเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   ณ ห้องโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี ในวันที่่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  การประชุมครั้งนี้ นายประทิพย์ คนทัด ผุ้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดการประชุมฯ โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา นายนพล สมศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเกศสุดา เนรมิตรธนไพศาล รองผุ้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวเกษรา เพิ่มสุขรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๑๔ คน ประกอบด้วยครูโรงเรียนในสังกัด สพม.๘ จำนวน ๕๕ โรงเรียน นอกจากนี้ มีคณะครูโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๔ โรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย  คณะวิทยากรคือ ครูโรงเรียนในสังกัด สพม.๘ ประกอบด้วย นายสุวิทย์ สมหลักชัย ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นายกานต์ โหล่ตระกูล ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง นางสาวนฤมล จับจิตต์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ และนายศิริอัมพร ปินตาเชื้อ ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม นายบุญมี ดีแสน ครูโรงเรียนแคทรายวิทยา  นางสาวสิริอาภา ห่วงอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี และนายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม