ประชุมเตรียมงาน Lab School Symposium 2013

โพสต์12 มิ.ย. 2556 06:19โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ได้แก่ นายขนาน ชิตณรงค์ และ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาแสดงผลงานของโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ๕ ภาค ๖ จุด ณ โรงแรมเฟิรส์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร

สำหรับ สพม.๘ อยู่ในกลุ่มภาคกลาง ประกอบด้วย ๑๖ จังหวัด ปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาญจนบุรีและราชบุรี  
คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ที่รับผิดชอบได้แก่ RT ๑๕,๒๙ - ๔๐,๕๙ 

ภาคกลางกำหนดจัดงาน วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
สถานที่จัดงาน     : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เจ้าภาพ             : สพม.5 (สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท )
ประธาน             : ศน.ปรานอม  ประทีปทวี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  สพม. 5