ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ O-NET และการนำไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์1 เม.ย. 2557 21:43โดยนายสุโขทัย ทองกลม
นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการนำผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี 

วัตถุประสงค์ของการประชุมปฏิบัติการฯ  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๕๕ โรงเรียน

กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการฯ  ประกอบด้วย แบ่งกลุ่มปฏิบัติการการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนโอเน็ตและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) แบ่ง-กลุ่มปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๑ และ ม.๖  จำแนกตามขนาดโรงเรียน/จำแนกตามสหวิทยาเขต/วิเคราะห์มาตรฐานที่ควรปรับปรุงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้