ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites

โพสต์25 มี.ค. 2557 23:27โดยนายสุโขทัย ทองกลม

กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จัดประชุมปฏิบัติการ ICT เพื่อการเรียนรู้ : Google Sites ระหว่าง วันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  โดยมี นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายด้าน ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด และการจัดการด้านการศึกษา 
นอกจากนั้น นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย บรรยายเกี่ยวกับ ICT กับการจัดการเรียนรู้ในทัศนะของผู้บริหาร

ในการจัดประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการรู้ของนักเรียน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง         ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ นักเรียน ครู และศึกษานิเทศก์

ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการครั้งนี้คือคณะครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 31 คน