ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีฯเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites กาญจนบุรี

โพสต์1 ส.ค. 2556 16:16โดยนายสุโขทัย ทองกลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ร่วมกับโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
 จัด ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites สำหรับคุณครูโรงเรียนสังกัด สพม.๘ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อพัฒนาคุณครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน คุณครูและศึกษานิเทศก์  สำหรับผู้เข้าประชุมครั้งนี้ ได้แก่ คุณครูจากโรงเรียนสังกัด สพม.๘ จังหวัดกาญจนบุรี  ๑๕ โรงเรียน จำนวน  ๒๙ คน

กิจกรรมการประชุมฯ คือ การปฏิบัติสร้าง Google Sites เบื้องต้น มุ่งหวังให้เป็นทางเลือกสำหรับคุณครูใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการเรียนรู้

การประชุมครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  นายหงษ์ดี  ศรีเสน  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม วิทยากร ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  คือ นายสาคร นนทารักษ์ และนายวัฒนา  ปลาตะเพียนทอง