ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีฯเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites ราชบุรี

โพสต์25 ก.ค. 2556 07:41โดยนายสุโขทัย ทองกลม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ร่วมกับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 จัดประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites สำหรับคุณครูโรงเรียนสังกัด สพม.๘ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาคุณครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน คุณครูและศึกษานิเทศก์  สำหรับผู้เข้าประชุมครั้งนี้ ได้แก่ คุณครูจากโรงเรียนสังกัด สพม.๘ จังหวัดราชบุรี  ๑๔ โรงเรียน จำนวน  ๓๐ คน
กิจกรรมการประชุมฯ คือ การปฏิบัติสร้าง Google Sites เบื้องต้น มุ่งหวังให้เป็นทางเลือกสำหรับคุณครูใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
และ นายณรงค์  สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ได้เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ในทัศนะของผู้บริหาร