ประชุมปฏิบัติการศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สพม.๘ จังหวัดกาญจนบุรี

โพสต์21 ก.ย. 2556 01:55โดยนายสุโขทัย ทองกลม

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จัดประชุมปฏิบัติการศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้กับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หรือ ครูผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนในสังกัด สพม.๘ ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนละ ๑ คน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสื่อการเรียนการสอน สพม.๘ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในช่วงเช้า นายศุภชาติ ถนอมมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี บรรยายพิเศษและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ในทัศนของผู้บริหาร  และ นายรังสรรค์ เพ็งนู อดีตประธานคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ ๕ บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์เจาะลึกสื่อการเรียนรู้ และการเชื่ีอมโยงความรู้สู่ห้องเรียน  สำหรับช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สพม.๘ และฝึกปฏิบัติการใช้งาน โปรแกรม Flipbooksoft (e-book) วิทยากรโดย นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘  และบุคลากรจากโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเป็นวิทยากรด้วย