ประชุมปฏิบัติการศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สพม.๘ จังหวัดราชบุรี

โพสต์21 ก.ย. 2556 01:37โดยนายสุโขทัย ทองกลม

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จัดประชุมปฏิบัติการศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้กับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หรือ ครูผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนในสังกัด สพม.๘ ในส่วนของจังหวัดราชบุรี โรงเรียนละ ๑ คน  ณ ห้องเบญจพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสื่อการเรียนการสอน สพม.๘ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในช่วงเช้า  นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี บรรยายพิเศษและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ในทัศนะของผู้บริหาร และ นายรังสรรค์ เพ็งนู อดีตประธานคณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ ๕  บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์เจาะลึกสื่อการเรียนรู้ และการเชื่ีอมโยงความรู้สู่ห้องเรียน  สำหรับช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สพม.๘ และฝึกปฏิบัติการใช้งาน โปรแกรม Flipbooksoft (e-book) วิทยากรโดย ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ ประกอบด้วย นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง นอกจากนี้ มีทีมงานที่เป็นบุคลากรจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากรด้วย